แบบทดสอบ

1) ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับประจุไฟฟ้า
ก. เป็นไฟฟ้าที่เกิดจากการขัดสีของวัตถุ 2 ชนิด
ข. เป็นไฟฟ้าที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ
ค. เป็นไฟฟ้าที่เกิดจากการนำโลหะต่างกัน 2 ชนิดมาเชื่อมปลายข้างหนึ่งให้ ติดกัน
ง. เป็นไฟฟ้าที่เกิดจากการนำสารเคมีบางชนิดมาทำปฏิกิริยาทางเคมีกับโลหะ
2) ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต
ก. วงจรเปิด
ข. วงจรลัด
ค. วงจรปิด
ง. ไมมีข้อถูก
3) วงจรไฟฟ้าที่มีการไหลของกระแสไฟฟ้าครบวงจรคือวงจรไฟฟ้าชนิดใด
ก. เซลล์แสงอาทิตย์
ข. มิเตอร์ไฟฟ้า
ค. ถ่านไฟฉาย
ง. ไดนาโม
4) สิ่งใดเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
ก. สังกะสี
ข. ตะกั่ว
ค. เงิน
ง. ทองแดง
5) โลหะใดที่เป็นตัวนำไฟฟ้าได้ ดีที่สุด
ก. ทาลีส
ข. ไมเคิล ฟาราเดย์
ค. เบญจมิน แฟรงคิน
ง. เอดิสัน
6) นักวิทยาศาสตร์คนใดเป็นผู้ ค้นพบไฟฟ้าเป็นคนแรก
ก. เทอร์โมมิเตอร์
ข. แอมมิเตอร์
ค. บารอมิเตอร์
ง. โวลต์มิเตอร์
7) เครื่องมือใดที่ใช้วัดกระแสไฟฟ้า
ก. แหล่งกำเนิดไฟฟ้ามาจากถ่านไฟฉายเท่านั่น
ข. เมื่อกดหรือเปิดสวิตช์จะทำให้ วงจรเปิด กระแสไฟฟ้าจึงไหลไปในวงจรได้
ค. อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านนิยมต่อแบบวงจรขนาน
ง. รถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพฯ ทำงานได้โดยอาศัยหลักการของแม่เหล็กไฟฟ้า จึงสามารถวิ่งได้ ด้วยความเร็วสูง
มาก
8) ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับไฟฟ้า
ก. ตะกั่ว
ข. ทองคำ
ค. ทองแดง
ง. ปรอท
9) ลวดตัวนำในสายไฟส่วนใหญ่ทำมาจากอะไร
ก. แม่เหล็กถาวร
ข. แม่เหล็กชั่วคราว
ค. แม่เหล็กถาวรกึ่งชั่วคราว
ง. ไม่มีข้อถูก
10) แม่เหล็กไฟฟ้าจัดเป็นแม่เหล็กประเภทใด
ก. อำนาจแม่เหล็กมาก
ข. แรงดึงดูดน้อย
ค. อำนาจแม่เหล็กน้อย
ง. ไม่มีข้อถูก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s